Правилник о изостанцима ученика

ПРАВИЛНИК

О НАЧИНУ РЕГУЛИСАЊА ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА

 

Гимназија „Сава Шумановић“

ШИД

Лазе Костића бр.2

Број: 02-794

Дана: 28.12.2018. године.

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/03, 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Школски одбор Гимназије „Сава Шумановић“ Шид донео је дана 28.12.2018. године

  1. 1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 1.

       Овим Правилником регулише се начин правдања изостанака ученика са свих обавезних облка образовно-васпитног рада. Под обавезним облицима образовно-васпитног рада подразумевају се: настава, вежбе, допунски рад, приремни рад, часови одељенског старешине и одељенске заједице.

ЧЛАН 2.

     Ученик има право и обавезу да редовно похађа наставу и друге облике образовно-васпитног рада које Школа организује.

ЧЛАН 3.

     Непридржавање одредби овог Правилника повлачи дисциплинску одговорност ученика и наставника задужених за спровођење овог Правилника.

ЧЛАН 4.

     Ученик не може без одобрења предметног наставника да напусти час.

     Уколико се ученик који је пуштен са часа услед неодложних потреба не врати на час, изостанак се евидентира као неоправдани.

     Ученици не смеју да напуштају час ради обављања приватних послова, као што су куповина доручка, прибављање потврда и слично.

ЧЛАН 5.

     Ученик не сме циљано да избегава часове и да за време боловања долази само на час писмене провере знања или испитивања.

     Наставик не може да дозволи да ученик који је на боловању присуствује настави на појединим часовима.

     Наставник може да прими ученика на час провере знања сам ако је одсутан због породничне славе или другог верског празника.

ЧЛАН 6.

     Ученици су дужни да остану у учионици 15 минута након почетка часа ако предметни професор није дошао. Ученици су дужни да дежурног професора обавесте о томе, а дежурни професор је дужан да у том времену обезбеди замену, ученици могу да напусте тај час и оду на час код дежурног наставника, а час се евидентира као неодржан.

Ученици су дужни да поштују правила понашања Школе и да не ометају одржавање наставе у другим одељењима.

ЧЛАН 7.

     Право на увид у књигу евиденције ради утврђивања изостанка и приступ елктронском дневнику имају и ученик и родитељ или старатељ.

  1. 2.ПРАВДАЊЕ ИЗОСТАНАКА

ЧЛАН 8.

     Изостајање ученика правда искључиво лично родитељ или старатељ ученика, у року од осам дана од дана повратка на наставу.

     Накнадно правдање изостанака ученика врши се у року од 8 (осам) дана на следећи начин:

  • Појединачне часове за изостајање у току наставног дана писменом изјавом правда родитељ, и то највише десет часова током целе школске године;
  • Један до два дана писменом изјавом правда родитељ, и то највише десет невезаних дана у току наставне године;
  • Три и више везаних дана одсуства обавезно и искључиво се правдају писменим оправдањем лекара, а изузетно, званичним писменим позивом или потврдом органа, организације, установе или удружења ако су постојали оправдани разлози за неблаговремено подношење писменог захтева родитеља.

   Изостанци ученика који се у том року не оправдају евидентирају се као неоправдани изостанци.

ЧЛАН 9.

     Изостанци се правдају лекарским уверењем, које одељенском старешини доноси родитељ или ученик уз сагласност родитеља, а које се чува до краја те школске године.

     Изузетно, максимално до десет радних дана у години родитељ или старатељ може да оправда изостанке ученка без лекарског уверења, али не више од два узастопна дана.

ЧЛАН 10.

     Ако је ученик услед болести или других разлога спречен да присуствује настави, родитељ или старатељ је обавезан да о томе обавести одељенског стрешину одмах, а најкасније у року од три дана од започињања изостајања.

ЧЛАН 11.

     Ако одељенски старешина није присутан, оправдања ученика може прихватити дежурни професор, психолог или секретар школе (уз напомену која се евидентира у дневнику).

ЧЛАН 12.

     Ученик на почетку шолске године одељенском старешини пријављје славу или други верски празник који слави, те се ти изостанци аутоматски правдају.

ЧЛАН 13.

     Директор Школе може ученика који се бави спортом или из породичних разлога пустити са наставе до 15 дана.

ЧЛАН 14.

     Изузетно, могуће је да родитељ оправда закашњење ученика на први час до 10 минута, из оправданих ралога као што су временске прилике, нередован саобраћај и сл.

     Кашњења на остале часове евидентрирају се као неоправдани изостанци, али је ученик обавезан да присуствује часу.

     Уколико одељенски старешина утврди да ученик изостаје одређеним данима у недељи или са часова одређених предмета, у појачани васпитни рад укључиће се школски психолог и по потреби предметни наставник, уз обавезно учешће родитеља.

ЧЛАН 15.

     Наставник је дужан да ученика који је закаснио прими на час, а ученик је дужан да, уколико борави у просторијама Школе, уђе на час, без обзира на то што је закаснио.

     Директор, психолог, одељенски старешина или дежурни професор обавезни су да ученика који проводи време на ходнику уведу на час.

  1. 3.ИЗБЕГАВАЊЕ НАСТАВЕ

ЧЛАН 16.

     Ученик за којег постоји оправдана сумња да намерно избегава најављену проверу знања из предмета и који не присуствује часу наставник може без најаве, усмено или писмено, оценити на првом наредном часу којем ученик присуствује.

ЧЛАН 17.

     Одељенски старешина је у обавези да прати број неоправданих изостанака сваког ученика и у складу са бројем неоправданих изостанака умањи оцену из владања.

     Скала за правдање изостанка је:

3-5 изостанака – Опомена одељенског старешине,

6-8 изостанка – Укор одељенског старешине,

9-16 изостанка – Укор Одељенског већа,

17-25 изостанка – Укор директора школе,

Више од 25 изостанака – Укор Наставничког већа.

  1. 4.НАПУШТАЊЕ НАСТАВЕ

ЧЛАН 18.

     Ако ученик самовољно напусти час, даје му се неоправдани изостанак.

ЧЛАН 19.

     Ако ученици организовано напусте час, о васпитно-дисциплинској мери одлучиће одељенско веће.

ЧЛАН 20.

     Ако ученици неоправдано организовано напусте два или више часова, ученицима се утврђује адекватан број неоправданих изостанака, а поред тога, оцена из владања смањује се за једну оцену због нарушавања правила понашања у Школи и ометања процеса наставе.

ЧЛАН 21.

     Примену одредби овог Правлника контролисаће дисциплинска комисија коју ће образовати Наставничко веће на предлог директора Школе.

     Комисија контролише рад и даје упутство одељенским старешинама и подоси извештај Наставничком већу и Школском одбору.

  1. 5.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 22.

     Овај Правилник објављен је 28.12.2018. на огласној табли школе и ступа на снагу након осам дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник Школског одбора

__________________________

633238
No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


ђачко око

mojaskolaplaneta

moja skola gov rs

ILUSTRACIJA 2  sačuvaj bliskost,drži odstojanje 01

facebook

YTLogo old new animation.0